Nadal wzywamy Wójta do wypełnienia zobowiązania społecznego. Złożyliśmy w Urzędzie Gminy Wisznia Mała kolejne pismo w sprawie zmiany miejscowego planu.

➡️ Wójt Jakub Bronowicki trzykrotnie zobowiązał się, że Gmina Wisznia Mała przystąpi do zmiany planu w styczniu.
➡️ Zmiana mpzp jest najszybszą i najskuteczniejszą drogą do zablokowania nie tylko budowy spalarni, ale także jakiejkolwiek innej uciążliwej instalacji na tym terenie.
➡️ W styczniu złożyliśmy wniosek o zmianę planu wykluczającą lokalizację uciążliwych przedsięwzięć i zadeklarowaliśmy bezpłatne wsparcie planistyczne.
➡️ Wójt złamał swoje zobowiązanie, gmina nie przystąpiła do zmiany planu, a w odpowiedzi na nasz wniosek sięgnął po przedziwne tłumaczenia.
➡️ Nie odpuszczamy tej sprawy i działamy dalej!

W złożonym dziś piśmie odnosimy się do odpowiedzi na złożony wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Wniosek ten został odrzucony „z przyczyn formalnych” i w oparciu o przedziwne tłumaczenia. W piśmie odnosimy się do nich, podtrzymując społeczne, środowiskowe i ekonomiczne uzasadnienie w całości:

1. Powoływanie się na Statut Gminy Wisznia Mała, jako argument, iż nie można było przystąpić do zmiany planu, jest bezpodstawne.

W piśmie z 7 stycznia 2022 wyraźnie zaznaczono, iż „wniosek nie stanowi inicjatywy uchwałodawczej, nie było więc żadnych przeszkód formalnych aby Wójt zgłosił w tym trybie stosowną inicjatywę uchwałodawczą, bazując na wielokrotnie przekazywanym i komunikowanym żądaniu strony społecznej.

Nie ma również żadnych przeszkód aby procedować tę sprawę na najbliższej możliwej sesji Rady Gminy w lutym.

2. Konieczność wykonania analiz nie blokuje przystąpienia do zmiany planu

By ułatwić Wójtowi przeprowadzenie analiz i przygotowanie stosownych dokumentów, projekty wszystkich niezbędnych dokumentów zostały przedłożone do pisma z dnia 7 stycznia 2022 r. Dodatkowo, poinformowaliśmy, iż dalsze materiały planistyczne mogą zostać przygotowane nieodpłatnie przez firmę mającą stosowne uprawnienia i doświadczenie w tej dziedzinie.

Niezależnie od tego Gmina wiedząc (od czerwca 2021 r.) o zobowiązaniach mogła samodzielnie przygotować takie analizy.

2. Powoływanie się na skargę do WSA

Nie ma żadnego przepisu prawa ani orzeczenia sądowego, które zakazywałyby organowi Gminy zmiany planu miejscowego w takiej sytuacji.

Warto przypomnieć, że obecny plan miejscowy w ekspresowym tempie zmieniono w listopadzie 2020 r. na korzyść prywatnego podmiotu i w sposób potencjalnie silnie ingerujący w środowisko, krajobraz i ład społeczny.

Zgodnie z Protokołem z „dyskusji publicznej” nad projektem MPZP datowanym na dzień 17 września 2020 r., w dyskusji nie uczestniczył ani jeden (!) mieszkaniec, czy jakakolwiek (!) organizacja. Sytuacja taka jest absolutnie niedopuszczalna z punktu widzenia zasad partycypacji społecznej i jawności działań.

4. Odwołanie Fortum od decyzji o wydanie środowiskowych uwarunkowań nie blokuje zmiany mpzp

Decyzja Wójta z dnia 10 grudnia 2021 (o odmowie wydania decyzji środowiskowej) jest jak najbardziej prawidłowa. Natomiast fakt, iż wnioskodawca złożył odwołanie od tej decyzji, podobnie jak w przypadku toczącego się postępowania przed WSA, nie ma żadnego znaczenia dla zmiany planu.

Nie istnieje przepis prawa ani orzeczenie sądowe, które zakazywałyby organowi Gminy zmiany planu miejscowego w takiej sytuacji. Innymi słowy, obecna sytuacja pozwala na dokonanie zmiany planu miejscowego.

Podsumowując, uważamy że argumenty podawane przez Gminę są bezzasadne, a nasz wniosek jest w całości nadal uzasadniony. Podkreśliliśmy, że podejmiemy wszelkie dopuszczalne prawem działania mające na celu doprowadzenie do realizacji przez Wójta złożonego przez niego publicznie zobowiązania do zmiany planu.

W związku z powyższym zaproponowaliśmy spotkanie w najbliższym terminie, to jest pomiędzy 7-11 lutego w tej sprawie.

➡️ Treść złożonego pisma:
https://www.stopspalarni.pl/pismo_mpzp.pdf