TO JUŻ OSTATECZNE! Fortum Power and Heat nie dostanie publicznych pieniędzy m.in. na wrocławską spalarnię. Firma starała się o 815.000.000 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Po odmowie (prawdopodobnie za sprawą zgłaszanych przez nas nieprawidłowości) ponowiła wnioski, ale bezskutecznie – NFOŚiGW podtrzymał swoją decyzję.

O sprawie pisaliśmy już kilkukrotnie, ale przypomnijmy, że Fortum starało się o 100.000.000 zł bezzwrotnej dotacji i 400.000.000 zł preferencyjnej pożyczki na budowę spalarni przy granicy Wrocławia. Korporacja starała się także o 315.000.000 zł w ramach innej instalacji.

Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że na negatywną ocenę wniosku dot. spalarni koło Wrocławia wpłynęły nasze zawiadomienia o nieprawidłowościach. Jednym z kluczowych dokumentów wymaganych do uzyskania tych środków było bowiem oświadczenie o zgodności planowanej instalacji z miejscowym planem.

Fortum takiego oświadczenia nie miało prawa złożyć, ponieważ 21 kwietnia 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) podtrzymało decyzję Wójta Gminy Wisznia Mała z 10 grudnia 2021 r. o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla spalarni z powodu niezgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – na co wskazywaliśmy w pismach wystosowanych do NFOŚiGW.

Jak poinformował nas NFOŚiGW, „uprzejmie informuję, że wnioski Fortum Power and Heat Polska:
1. Przystosowanie kotła fluidalnego opalanego węglem do współspalania paliwa alternatywnego RDF,
2. Budowa bloku energetycznego celem produkcji w kogeneracji w procesie termicznego przekształcania odpadów w gminie Wisznia Mała,
zostały odrzucone.
Wnioskodawca złożył wniosek o ponowne ich rozpatrzenie. Po ponownej analizie, podtrzymano negatywną ocenę, tym samym wnioski zostały ostatecznie odrzucone.”

Niestety nie zmienia to postawy firmy, która nadal prze do budowy tej instalacji, czego dowodem są odwołania firmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, obecność na ostatnich rozprawach w WSA w sprawie miejscowego planu, czy zgłoszony do projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2023-2028 zamiar budowy spalarni w gminie Wisznia Mała. My jednak też nie odpuszczamy walki!