Wystosowaliśmy List otwarty do uczestników Samorządowego Kongresu Klimatycznego 2023.

Dziś i jutro w Łodzi odbywa się Samorządowy Kongres Klimatyczny. W imieniu Komitetu społecznego STOP wrocławskiej spalarni, Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów oraz grupy GminniAktywiści, wspólnie z Instytut Spraw Obywatelskich i organizacjami z całego kraju wystosowaliśmy list otwarty w sprawie ekościemy (greenwashingu) związanego ze spalarniami śmieci.

W liście zwracamy uwagę, że zarówno na forum ONZ, jak i Unii Europejskiej spalarnie przestały już być postrzegane jako rozwiązanie, lecz raczej jako droga do katastrofy klimatycznej. Spalarnie generują rakotwórcze dioksyny, najwyższe koszty spośród metod zagospodarowania odpadów oraz emisje CO2 porównywalne ze spalaniem węgla. Spalarnie są źródłem niebezpiecznych popiołów oraz żużli, a co gorsza, spalają cenne surowce, które powinny być powtórnie wykorzystane.

UE sklasyfikowała spalarnie jako wyrządzające poważne szkody dla celów środowiskowych w tzw. Taksonomii. Taksonomia to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące kierunków i rodzajów inwestycji, które powinny być wspierane ze środków UE z uwagi na osiągnięcie celów klimatycznych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

W art. 17 Taksonomii spalanie odpadów zaliczono do działalności wyrządzającej poważne szkody dla celów środowiskowych.

Ponadto w art. 13 rozporządzenia wskazano, że minimalizacja spalania odpadów kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jak wskazano w rozporządzeniu „Zrównoważony rozwój oraz przejście na bezpieczną, neutralną dla klimatu, odporną na zmiany klimatu i bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarki Unii”.

W liście zwracamy się bezpośrednio do samorządowców: czy wiecie, że 11 maja br. europosłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali nową dyrektywę zakazującą greenwaschingu (dyrektywa ws. oświadczeń środowiskowych, Green Claims Directive)?

Zamiast ekościemy zacznijcie na serio dbać o dobro wspólne, jakim jest środowisko. Zamiast budować spalarnie śmieci inwestujcie w zapobieganie wytwarzania odpadów u źródła, selektywną zbiórkę, kompostowanie oraz beztlenowe przetwarzanie bioodpadów (biogazownie), i oczywiście recykling pozostałych surowców.

Potrzebujemy konkretnych decyzji i działań w trosce o dobro wspólne, jakim są nasze małe Ojczyzny, a nie greenwashingu na szczytach klimatycznych.