Strategia energetyczna województwa daje taką nadzieję. Priorytetem mają być OZE oraz ograniczanie spalania paliw. Spalarni śmieci w tej strategii w zasadzie nie ma.

Przypomnijmy, że 25 października 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął „Strategię Energetyczną Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego”. Dokument definiuje kierunki działań Samorządu Województwa zgodne z polityką energetyczną państwa oraz celami energetycznymi określonymi na szczeblu Unii Europejskiej.

Absolutnym priorytetem zapisanym w Strategii jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Strategia koncentruje się więc na ograniczaniu spalania paliw kopalnych, osiągnięcie udziału OZE na poziomie 70% w ogólnej produkcji energii oraz 97% w produkcji energii elektrycznej, poprawę efektywności energetycznej – nie tylko przez termomodernizację, ale również przeciwdziałanie rozlewaniu się siedlisk. 

Spalarni śmieci w całym tym obszernym dokumencie w zasadzie nie ma… Poświęcono im jedynie taki oto krótki akapit:

„Odzyskiwanie energii z odpadów w procesie ich spalania, pomimo że jest również sposobem minimalizowania ilości składowanych odpadów, jest uzasadnione jedynie pod warunkiem ścisłego przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami (zasady obejmują kolejno: zapobieganie powstawania odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, w tym odzysk energii oraz unieszkodliwianie), a także zapewnienia jak najmniejszej ilości i szkodliwości emisji dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.”

Jak widać, kierunek wyznaczony przez władze województwa jest jednoznaczny. Tym samym Dolny Śląsk ma szansę zostać liderem „energetycznego zdrowego rozsądku”. W innych rejonach trwa bowiem spalarniana gorączka, choć w kraju mamy już zabezpieczoną wystarczającą ilość spalarni – o czym wielokrotnie pisaliśmy.

Dziś podczas seminarium Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, wypowiadał się m.in. dr Maciej Zathey dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, współautor Strategii. Mówił o czekającej nas transformacji energetycznej, o energii wiatrowej, biogazowniach. Spalarni w tej wizji nie ma.

Tekst Strategii: bit.ly/3BAPhUN