Jak widzicie na profilu FB, mocno zaangażowaliśmy się w różne inicjatywy pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy. Równolegle cały czas toczą się jednak działania formalno-prawne realizowane przez zespół prawników. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego złożyliśmy wniosek o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

➡️ www.stopspalarni.pl/wniosek-wpgo.pdf

Jest to jeden z kluczowych dokumentów w zakresie gospodarki odpadami. Tworzy się go w celu realizacji założeń w polityce ochrony środowiska, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zaplanowania inwestycji związanych z odpadami. Aktualnie procedowane jest przygotowanie i uchwalenie nowego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Strona społeczna chce aktywnie włączyć się w przygotowywanie i konsultowanie tego planu, m.in. aby uniknąć kolejnych konfliktów społecznych wywołanych szkodliwością zdrowotną, środowiskową i społeczną spalarni odpadów, takich jak aktualny konflikt we Wrocławiu, Długołęce i Wiszni Małej czy w Sycowie – gdzie forsuje się budowę spalarni odpadów.

W złożonym wniosku podkreślamy, że reprezentowane organizacje są są w tej chwili najbardziej aktywnymi organizacjami społecznymi na Dolnym Śląsku działającymi w przedmiocie gospodarowania odpadami, zarówno w przedmiocie skutków społecznych spalania odpadów, jak również ustawodawstwa unijnego w tym w szczególności DYREKTYW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów i 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Taksonomia”), badań naukowych z dziedziny ochrony środowiska, medycyny, jak i drogi do gospodarki obiegu zamkniętego i redukcji emisji CO2.

Zwracamy też uwagę, iż w świetle art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: „Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami lub jego projekt jest niewątpliwie kluczowym dokumentem dotyczącym ochrony środowiska w skali województwa. Nawiasem mówiąc, z rozczarowaniem przyjęliśmy odmowę spotkania przez Grzegorza Macko – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w tej sprawie.

Odmowa wysłuchania głosu strony społecznej nigdy nie wychodziła dobre ani władzom samorządowym ani lokalnej społeczności. Temat spalarni i gospodarki odpadami niewątpliwie będzie także istotnym tematem w nadchodzących wyborach samorządowych.

Czekamy na odpowiedź na złożony wniosek.