Szanowni Radni Gminy Wisznia Mała, nadchodzi chwila próby! Jutro okaże się czy zwycięży przyzwoitość, czy źle pojęta lojalność wobec Wójta Bronowickiego, który – jak widać po dokumentach – próbuje się wybielić.

Jutro podczas Sesji Rady Gminy Radni będą głosować nad uchwałą w sprawie procedowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obrębu Biskupice II oraz jego zmiany. Uchwała zawiera następujące zapisy:

  • „Radni Gminy przy uchwalaniu przedmiotowej Uchwały zostali wprowadzeni w błąd, przez co Uchwała dotknięta jest nieusuwalną wadą prawną w postaci błędu oświadczenia woli przy jej głosowaniu.”
  • „Przy procedowaniu Uchwały doszło do naruszenia jawności i przejrzystości procedury planistycznej, ponieważ radni nie zostali odpowiednio poinformowani o tym, że teren ten radykalnie zmienia swoje przeznaczenie na przemysł uciążliwy, dopuszczający przy tym 45-metrową wysokość zabudowy i 80-metrowy komin.”
  • „Radni Rady Gminy w czasie procedowania Uchwały otrzymali od Wójta Gminy – Jakuba Bronowickiego oraz Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego – Agnieszki Jaworskiej wprowadzające w błąd informacje. Podali oni bowiem do wiadomości radnych, iż “teren ma zostać przeznaczony na magazyny, garaże i składy-boksy”.”

Inicjatorami uchwały są niezłomni radni opozycyjni – wiceprzewodniczący Jerzy Puchacz oraz radni Agnieszka Dobrzańska, Jerzy Szczerbik i Janusz Papała. Od wielu miesięcy próbowali oni poddać taką uchwałę pod głosowanie, ale Wójt Gminy Jakub Bronowicki wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Ottenbreit wynajdowali coraz to kolejne powody aby do tego nie dopuścić.

Teraz odwrotu nie ma – co potwierdza radczyni prawna gminy Adriana Szlachetka w opinii prawnej przesłanej do Wójta:
„projekt uchwały został złożony w terminie, co obliguje Przewodniczącą Rady Gminy, do jego wprowadzenia podczas porządku obrad Sesji.”

Jak zagłosują Radni? Przekonamy się już jutro. Start sesji o godz. 9:00. Uchwała będzie procedowana w pkt. 16, a cała sesja zapowiada się gorąco bo będzie głosowane wotum zaufania (bądź nie) dla Wójta oraz absolutorium.

Zachęcamy do przyjścia – każdy może uczestniczyć w Sesji. My będziemy na miejscu!