232 lata temu uchwalono Konstytucję 3 maja. To dobra okazja aby zadać pytania czy w sprawie wrocławskiej spalarni nie są łamane postanowienia obecnie obowiązującej Konstytucji?

Blisko 2 lata protestu przeciwko spalarni forsowanej przez prorosyjską korporację Fortum – i szerzej protestu przeciwko spalarniom śmieci w naszym kraju wspieranym przez Narodowy Fundusz Ochrony (sic!) Środowiska i Gospodarki Wodnej – udowodniły, że takie pytania są jak najbardziej uprawnione.

Art. 38 Konstytucji mówi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”, a Art. 68 „1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 4. Władze publiczne są obowiązane do (…) zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.”

Jak to się ma do forsowania w Polsce kolejnych spalarni śmieci, co do których szkodliwego wpływu na zdrowie i życie ludzi istnieje szereg dowodów naukowych w postaci wyników niezależnych badań? Fatalne skutki spalania śmieci w spalarniach rozciągnięte są w czasie na dziesiątki lat – a te skutki to m.in. nowotwory, bezpłodność, zmiany rozwojowe noworodków oraz wyższa śmiertelność… Pisaliśmy o tym wielokrotnie, chociażby tutaj: bit.ly/44id4WO

Art. 54 Konstytucji mówi, że „1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.”

Tymczasem korporacja Fortum usiłowała zamknąć usta społeczności protestującej przeciwko budowie spalarni śmieci i spalarnianej hipokryzji. Jednocześnie firma milczy w sprawie swojego haniebnego zaangażowania w rosji oraz kontynuuje manipulacje opinii publicznej. Więcej: bit.ly/420zXg1

Art. 61 Konstytucji mówi, że „1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (…)”

Tymczasem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) odmawia udostępnienia dokumentów złożonych przez Fortum, które stara się o 500.000.000 zł dotacji na forsowaną przez siebie spalarnię. Tymczasem istnieje podejrzenie, że Fortum poświadczyło nieprawdę wnioskując o te środki publiczne. Więcej na ten temat: bit.ly/421HCun

Art. 78 Konstytucji mówi: „Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.”

Tymczasem Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuca składane przez nas skargi na zmianę miejscowego planu dla terenu na których Fortum chce wybudować spalarnię śmieci, twierdząc, że nie wykazano interesu prawnego. Tym samym jako obywatele jesteśmy więc de facto pozbawiani prawa do odwołania. Ten wątek zapewne zakończy się w Strasburgu.

To tylko kilka pierwszych z brzegu przykładów…