Złożyliśmy nasze propozycje i uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028.

➡️ https://www.stopspalarni.pl/kpgo.pdf

Propozycje i uwagi dotyczą projektu „Załącznika do uchwały Rady Ministrów – Krajowy plan gospodarki odpadami 2028”, w zakresie celów i kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami oraz krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów:

Rozdział 4.1:

Proponujemy dodanie po punkcie 5 punktu 6 w brzmieniu: “zapobieganie spalaniu odpadów komunalnych jako niezgodnego z dyrektywami Unii Europejskiej”.
Proponujemy dodanie do punktu 13 zapisu w brzmieniu: “oraz spalaniem odpadów”.
Proponujemy dodanie punktu w brzmieniu: “Całkowity zakaz spalania tworzyw sztucznych od 2030 r.”.

Rozdział 5.1:

Proponujemy nowe brzmienie punktu 7: “zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów w biogazowniach lub we własnym zakresie np. w kompostownikach przydomowych, a na terenach z zabudową jednorodzinną – w kompostownikach przydomowych”.

Proponujemy usunięcie całego punktu 11 z uwagi na niezgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą Dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Dyrektywa obliguje państwa członkowskie do stosowania hierarchii postępowania z odpadami, wskazując, że “nie należy zastępować składowania odpadów ich spalaniem”. Zgodnie z pkt (2) preambuły Dyrektywy, nie można stosować spalania odpadów jako metody ich redukcji. Stanowisko takie jest także zgodne z zapisami punktów 1 i 12 Załącznika IVa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Projekt KPGO 2028: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-odpadami/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-krajowego-planu-gospodarki-odpadami-2028/