Gmina Wisznia Mała atrakcyjna i otwarta dla turystów uprawiających różne formy turystyki – to pierwszy z celów operacyjnych gminy, zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju na lata 2021-2030. Czy w tę atrakcyjność i otwartość na turystykę wpisuje się 80-metrowy komin spalarni?

Misja i wizja: GMINA WISZNIA MAŁA MIEJSCEM DO ŻYCIA I ROZWOJU W RYTMIE NATURY. Gmina Wisznia Mała w 2030 r. jest bezpieczną, zieloną, stawiającą na lokalne produkty Gminą o charakterze rolniczym.

Gmina Wisznia Mała przyjęła Strategię Rozwoju na lata 2021-2030. W opublikowanym właśnie dokumencie zawarte są strategiczne i operacyjne cele na najbliższe lata. Wśród nich prym wiodą wykorzystanie walorów turystycznych i środowiskowych gminy, utrzymanie rolniczego charakteru, poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców przez odpowiedziane i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego.

W Strategii przytacza się jak Gminę Wisznia Mała widzą jej mieszkańcy. Jako mocne strony wymieniają:
➡️ Duże pokrycie gminy terenami rolnymi i zielonymi – silny potencjał turystyczny i rekreacyjny obszaru
➡️ Wysokie walory turystyczne i przyrodnicze
➡️ Występowanie zielonych terenów rekreacyjnych (w tym Doliny Widawy)
➡️ Sąsiedztwo naturalnie zachowanych obszarów przyrodniczych, w tym lasów i obszarów chronionego krajobrazu wpływających np. na czystość powietrza w Gminie, dających mieszkańcom możliwość wypoczynku na łonie przyrody i uprawiania turystyki pieszej i rowerowej
➡️ Brak dużych przedsiębiorstw wpływających negatywnie na stan środowiska przyrodniczego

Jako szanse:
➡️ Uwarunkowania naturalne, m.in. położenie na terenie Gminy Wiszniaka – wzgórza należącego do pasma Gór Trzebnickich, dającego szansę na rozwój turystyczny obszaru
➡️ Rosnący popyt na usługi rekreacyjno-turystyczne i dostęp do walorów środowiskowych szansą dla mniej znanych, czystych, niezatłoczonych i dobrze skomunikowanych miejsc, do tej pory mało atrakcyjnych dla turystów
➡️ Przystąpienie Gminy do Programu Czyste Powietrze
➡️ Wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców

To przekłada się na Strategię Rozwoju do 2030 r. i przytoczone wcześniej cele. Czy w to wszystko wpisuje się olbrzymia spalarnia śmieci z 80-metrowym kominem? Albo inny zakład o dużej uciążliwości? Zdecydowanie nie!

W tym kontekście szokuje podejście Wójta Gminy Jakub Bronowicki, który nie chce wywiązać się z obietnic zmiany planu miejscowego koło Pawłowic/Ramiszowa, aby definitywnie wykluczyć w tym miejscu budowę spalarni śmieci i innych uciążliwych instalacji. Odrzucane są kolejne skargi mieszkańców na zapisy planu. Wójt nie przyjmuje do wiadomości, że ryzyko odszkodowań grozi gminie obecnie bardziej od mieszkańców, którzy w tych skargach podnoszą bardzo solidne argumenty.

Co więcej mamy tutaj do czynienia z podwójną moralnością. Z jednej strony w przyjętej Strategii Rozwoju przyjmuje się, że uciążliwe zakłady powinny być odsunięte od zabudowy mieszkalnej. Z drugiej strony najwyraźniej nie robi to na Wójcie wrażenia jeżeli chodzi o zabudowę już poza granicami gminy (choć do najbliższej działki budowlanej jest poniżej 100 metrów, a istniejące domy jednorodzinne są zaledwie 500 metrów od spalarni).

Budowa spalarni (czy innego uciążliwego zakładu), kłóci się zresztą ze Strategią w wielu innych miejscach np. w kontekście:
➡️ gminy bezpiecznej, zielonej, stawiającą na lokalne produkty o charakterze rolniczym,
➡️ rozwoju infrastruktury, która „współgra idealnie z otaczającym środowiskiem”,
➡️ linii kolejowej do Trzebnicy oraz międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 9, które przebiegają przy granicy terenu, a którymi m.in. dojeżdżają rowerzyści i turyści do Wzgórz Trzebnickich opisywanych w Strategii,
➡️ żółtego szlaku turystycznego dookoła Wrocławia przebiegające w sąsiedztwie terenu (szlak z widokiem na spalarnię?),
➡️ lotniska w pobliskim Szymanowie, co do którego zapisano ambitne plany rozwoju (m.in. budowa betonowego pasa startowego)
➡️ itd. itd…

Czy przy kolejnych głosowaniach nad skargami Wójt i Radni wezmą sobie do serca zapisy przyjęte przez nich samych w Strategii? Może należy przeczytać co się przyjęło?

Poniżej link: https://bip.wiszniamala.pl/a,22236,strategia-rozwoju-gminy-wisznia-mala-2021-2030.html