SPALARNIE ŚMIECI TRUJĄ. Potwierdzają to kolejne badania naukowe. Skutkami są m.in. nowotwory, bezpłodność, zmiany rozwojowe noworodków oraz wyższa śmiertelność… Dotyczy to także najnowszych instalacji, a fatalne skutki rozciągnięte są w czasie na dziesiątki lat. Prezentujemy wyniki badań z Francji.

➡️ Spalanie śmieci nie jest bezpieczne dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców – potwierdzają kolejne badania naukowe.
➡️ Pomimo modernizacji spalarni i montowanych filtrów, w wyniku spalania śmieci nadal emitowane są rakotwórcze dioksyny.
➡️ Dioksyny to niezwykle toksyczne związki. Dopuszczalna, dzienna dawka progowa dioksyn dla człowieka to zaledwie 1 pikogram na kilogram masy ciała.
➡️ Firmy spalarniane ignorują negatywny wpływ spalarni, zasłaniają się spełnianiem norm, jednak negatywne skutki rozciągnięte są w czasie.
➡️ Bagatelizują także ryzyko awarii, w trakcie których olbrzymie ilości zanieczyszczeń (w tym dioksyn) mogą wydostawać się bez jakiegokolwiek filtrowania.
➡️ Europejska Agencja Środowiska potwierdza, że największym źródłem toksycznych dioksyn jest sektor gospodarowania odpadami, czyli głównie spalarnie.
➡️ Wesprzyj nasze działania! https://zrzutka.pl/fygwaw

Nie ma znaczenia czy starsze, czy nowsze – spalarnie śmieci trują. Potwierdzają to kolejne badania naukowe, które prowadzono na przestrzeni lat. Wykluczone w nich inne źródła niż spalarnie.

ℹ️ Najnowsze badania prowadzone we Francji, wokół spalarni w Nicei, potwierdzają, że nawet teoretycznie najnowocześniejsze instalacje w dalszym ciągu są niebezpieczne dla okolicznych mieszkańców u których częściej niż w innych rejonach wykrywano groźne nowotwory: ostrą białaczkę szpikową, mięsaki tkanek miękkich, szpiczaka i raka płuc…W 2000 roku wprowadzono Dyrektywę UE 2000/76/WE dotyczącą spalania odpadów, ograniczającą poziom emisji dioksyn do mniej niż 0,1 ng TEQ/m3 obowiązującą od 31 grudnia 2005 r. Oczekiwano, że wprowadzenie limitu wpłynie na zmniejszenie zachorowalności na nowotwory wśród osób narażonych na stałą ekspozycję działania dioksyn.

Pomimo wprowadzenia ograniczenia emisji dioksyn w literaturze naukowej są badania dowodzące, że zachorowalność na nowotwory (zwłaszcza wśród mężczyzn), nie zmniejszyła się i była nadal wyższa niż wśród osób zamieszkujących referencyjne regiony, bez spalarni odpadów.

Niepokojące wyniki badań przedstawili naukowcy z Nicei, którzy analizom poddali wszystkie pierwotne nowotwory inwazyjne i nowotwory hematologiczne, rozpoznane wśród osób zamieszkujących tereny w pobliżu spalarni odpadów w Nicei oraz u osób zamieszkujących teren referencyjny Alpes-Maritimes (bez spalarni).

Badania przeprowadzono w dwóch okresach: 2005 – 2009 (na zachorowanie mogła mieć wpływ wysoka emisja dioksyn) oraz 2010 – 2014 (zachorowalność mimo wprowadzenia limitu emisji dioksyn).

Badania przeprowadzone w latach 2005 – 2009 była wyższa zarówno w grupie kobiet jak i w grupie mężczyzn. Kobiety narażone na emisję spalin ze spalarni częściej chorowały na ostrą białaczkę szpikową, zespoły mielodysplastyczne, szpiczaka niż kobiety żyjące w referencyjnym regionie. Mężczyźni mieszkający w pobliżu spalarni częściej chorowali na mięsaki tkanek miękkich, szpiczaka i raka płuc niż mężczyźni mieszkający w Alpes-Maritimes, w którym nie było spalarni.

Badania przeprowadzone w latach 2010-2014 pokazały, że zachorowalność w grupie kobiet zmalała, ale w grupie mężczyzn nie zmieniła się mimo zmniejszenia limitu emisji dioksyn.

Reasumując, nawet teoretycznie najnowsze instalacje nie są w pełni bezpieczne dla okolicznych mieszkańców. Jak wykazały badania, mimo zmniejszenia poziomów emitowanych dioksyn, w dalszym ciągu funkcjonowanie spalarni wiązało się dla okolicznych mieszkańców z wyższym ryzykiem zachorowania na groźne nowotwory. Nowotwory, które wymagają skomplikowanego leczenia, a często kończą się przedwczesną śmiercią…

ℹ️ Jak wyznaczono obszar badania?

Obszar opadania spalin z komina został wyznaczony przez naukowców z Uniwersytetu Nice Sophia-Antipolis, badających przepływ powietrza nad zlewnią, przy której znajduje się spalarnia odpadów Ariane (uwzględniono wysokość komina).

Wyniki pokazały, że emisje płynęły głównie w kierunku Nicei, czyli w kierunku południowo-zachodnim. Sporządzono również modelowanie rozproszenia, na podstawie których wyznaczono dwa obwody narażenia na dioksyny. Pierwszy obwód ekspozycji na dioksyny ≥17,9 ng/m2/rok i drugi obwód ekspozycji w zakresie od 4,25 do 17,8 ng/m2/rok.

ℹ️ Opis grupy badanej

Populacja strefy narażonej obejmowała 87 462 mieszkańców (53.9 % kobiet i 46.1% mężczyzn), populacja obszaru nieeksponowanego liczyła 996 512 (52.7% kobiet i 47.3% mężczyzn). Rozkład wieku był podobny w obu populacjach. Badaniem objęto wszystkich pacjentów, u których w okresie od stycznia 2005 r. do grudnia 2014 r. zdiagnozowano nowotwór inwazyjny, którzy przebywali na obszarze A-Msarea w momencie postawienia diagnozy.

W analizie uwzględniono: mięsaki płuc, krtani, piersi, wątroby, pęcherza moczowego, tkanek miękkich, chłoniaka Hodgkina, chłoniaka nieziarniczego, szpiczaka mnogiego, ostrą białaczkę szpikową, zespoły mielodysplastyczne i przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne. Chłoniaki drobnokomórkowe nieziarnicze analizowano oddzielnie, ze względu na ich dłuższy okres utajenia.

ℹ️ Kuluary badań

Spalarnia odpadów komunalnych jest zlokalizowana na północno-wschodnich przedmieściach l’Ariane Metropolia Nicei Lazurowego Wybrzeża (NCA), na gęsto zaludnionym obszarze, przez który przebiegają główne drogi i który obejmuje wspólne działki, na których powszechnie produkuje się i konsumuje oliwę z oliwek.

W ostatnich latach lokalne organizacje mieszkańców podnosiły kwestię potencjalnych zagrożeń zdrowotnych. Aby ocenić te zagrożenia, władze NCA zwróciły się do Szpitala Uniwersyteckiego w Nicei (CentreHospitalo Universitaire de Nice) z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego skupiającego się na występowaniu raka na obszarze wystawionym na działanie smugi dymu pochodzącej z obiektu.

Głównym celem badań była ocena zachorowalności na nowotwory wśród populacji narażonej na emisje toksycznych substancji do atmosfery oraz ustalenie, czy liczba zachorowań w tej populacji przekroczyła liczbę zachorowań wśród pozostałej populacji A-M.

W spalarni pracują cztery piece spełniające standardy europejskie od grudnia 2005 r. Otrzymane wskaźniki zachorowalności zostały porównane z tymi zarejestrowanymi w latach 2003-2007 w rejestrach raka Bas-Rhin (Wschód), Loire Atlantique (Zachód, Atlantyk) i Hérault (Południe, Morze Śródziemne), które mają podobne cechy społeczno-geograficzne [1], jak również te obserwowane dla Francji w 2012 r. [2].
[1] https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Scientific-Publications/Cancer-Incidence-In-Five-Continents-Volume-X-2014
[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24613140/

ℹ️ Opracowanie

Na podstawie badań naukowców z Centre Hospitalier Universitaire de Nice, France, Centre de Regroupement , Santé Publique France, Regional Office Provence-Alpes-Côte d’Azur and Corsica, FranceInformatique et Statistique en Anatomie et Cytologie Pathologique (CRISAP PACA), France, Université Côte d’Azur, Clinical Hematology Department, Centre Hospitalier Universitaire de Nice, France https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32562946/

Opracowanie: dr Agnieszka Bronowicka-Szydełko z Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nazwa uczelni została podana w celach weryfikacyjnych)TO TYLKO JEDNO Z WIELU BADAŃ jakie w ostatnich latach potwierdzają negatywny wpływ spalarni na życie i zdrowie okolicznych mieszkańców. Inne przykłady:

➡️ 1. WYŻSZY POZIOM DIOKSYN W ORGANIZMIE – 10-letni biomonitoring matek i ich dzieci potwierdził, że dioksyny były przekazywane z mlekiem matki. Dzieci były narażone na zmiany w DNA, a tym samym miały wyższy poziom ryzyka wad i nowotworów – badania z 2019 r. prowadzone przez dwa niezależne zespoły – spalarnie w Zhejiang i Fujian Provinces w CHINACH [1, 2].

➡️ 2. PRZEDWCZESNY PORÓD I WADY NOWORODKA – Przeanalizowano 21 517 porodów kobiet mieszkających w promieniu 4 km od 8 spalarni w regionie Emilia-Romania we Włoszech w latach 2003-2010. Wykazano dowody potwierdzające wpływ spalarni na występowanie wrodzonych wad serca, wad dróg moczowych wad narządów płciowych i spodziectwa [3].

➡️ 3. WZROST ŚMIERTELNOŚCI – praca z 2021 r., analiza z badań w 13 spalarniach działających w Europie i w Azji w ciągu ostatnich 15 lat [4]

➡️ 4. WZROST CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA GUZA UKŁADU LIMFOHEMATOPOETYCZNEGO, CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, A U KOBIET ZAOBSERWOWANO NASILONE TENDENCJE DO OSTRYCH CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO – badania z 2019 r. przeprowadzone w oparciu o wypisy szpitalne pacjentów mieszkających w pobliżu spalarni w Pizie we Włoszech [5]

➡️ 5. WZROST ZACHOROWAŃ NA CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO (NOWOTWÓR KRWI) – badania prowadzone w Besançon we Francji w 2000 (badania w prowadzone dla okresu 1980 r. – 1995 r.). Stwierdzono 2,3-krotne ryzyko (95% CI, 1,4 – 3,8) zachorowania na chłoniaka u osób mieszkających na obszarach sklasyfikowanych jako wysoce narażone na działanie dioksyn (wyższy poziom dioksyn wykazano również w glebie i w jajach kurzych).

Autorzy piszą: „Chociaż emisje ze spalarni zwykle nie są uważane za ważne źródło narażenia na dioksyny w porównaniu z innymi źródłami tła, nasze odkrycia potwierdzają hipotezę, że dioksyny środowiskowe zwiększają ryzyko chłoniaka nieziarniczego wśród populacji żyjącej w pobliżu spalarni.” [6]

Źródła:
[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719329973?via%3Dihub
[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31035148/
[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412014003717?via%3Dihub
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8072713/pdf/ijerph-18-04331.pdf
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31405116/
[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10901325/CZYM SĄ DIOKSYNY? Te niewidoczne gołym okiem, a śmiertelnie trujące związki są nie do wyłapania przez żadne filtry. Dopiero po latach stałej ekspozycji na dioksyny skala problemu wychodzi na jaw.

O dioksynach mówiliśmy więcej w szóstym odcinku Zielonego Trójstyku 🌳:

Przypomnijmy:

☢️ Dioksyny to niezwykle toksyczne związki. Dopuszczalna, dzienna dawka progowa dioksyn dla człowieka to zaledwie 1 pikogram (0,000000000001 grama!) na kilogram masy ciała (!).

☢️ Dioksyny są bardzo agresywne, mogą „wchodzić” do ludzkiego DNA, przez co są kancerogenne tj. wywołują różne nowotwory. Dioksyny powodują także choroby wątroby, neuropatię, zaburzenia płodności, poronienia, wady rozwojowe noworodków, które mogą rodzić się już ze zmutowanymi genami. Nawet niskie dawki dioksyn powodują zmiany w układzie odpornościowym, np. prowadzą do zaniku śledziony.

☢️ Wszystkie organizmy narażone na dioksyny mają skrócony czas życia i jest to udowodnione naukowo.

☢️ Coraz więcej młodych osób zaczyna chorować na nowotwory. Najprawdopodobniej jest to wynik czynników zewnętrznych (środowiskowych). Żyjemy w bardzo skażonym środowisku i przyjmuje się, że połowa progowej, dziennej dawki dioksyn jest już przyjmowana wraz z wodą.

☢️ Dioksyny mogą dostawać się do organizmu drogą pokarmową, poprzez powietrze lub poprzez skórę. Spożywanie roślin, jaj, mięsa zwierząt hodowanych w zasięgu spalarni jest bardzo ryzykowne.

☢️ Bardzo niebezpieczna jest stała ekspozycja na toksyny. Życie w środowisku, gdzie trujące związki są stale emitowane, gdzie organizm jest stale podtruwany.

☢️ Dioksyny, która dostaną się do organizmu kumulują się w tkance tłuszczowej i są bardzo trudne do usunięcia. W wyniku reakcji organizmu, który usiłuje pozbyć się dioksyn powstają produkty, które są jeszcze bardziej toksyczne niż same dioksyny (!).

☢️ Nauka mówi jednoznacznie, że głównym źródłem dioksyn w środowisku jest kontrolowane spalanie odpadów. Prowadzi ono do powstawania różnych związków i dioksyn. Obecnie znanych jest ponad 100 dioksyn. Najbardziej znana to TCDD, która jest znacznie bardziej trująca niż arszenik.

☢️ Badania naukowe potwierdzają szkodliwy wpływ spalarni (m.in. skrócenie życia), mimo teoretycznego spełniania przez nie norm. W badaniach tych były grupy kontrolne, które wykluczyły inne czynniki.➡️ W Lozannie w Szwajcarii gleba na obszarze 20 km2 wokół spalarni jest skażona do tego stopnia, że zakazane jest tam uprawianie warzyw (także we własnych ogródkach), a przebywające na zewnątrz małe dzieci muszą być pod nieustanną kontrolą.

➡️ W Vaux-le-Pénil we Francji wyrok sądu potwierdził związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością spalarni, a zachorowaniami na nowotwory i zasądził z tego tytułu odszkodowanie. W Besançon stwierdzono 2,3-krotne ryzyko zachorowania na chłoniaka.

➡️ W rejonie Emilia-Romania we Włoszech niezależne badania naukowe wykazały niezbicie wpływ spalarni na przedwczesne porody i występowanie wad wrodzonych noworodków. W Pizie wykazano wzost guzów układu limfohematopoetycznego, chorób układu krążenia i układu oddechowego.

➡️ W prowincjach Zhejiang i Fujian w Chinach 10-letni biomonitoring matek i ich dzieci potwierdził, że dioksyny były przekazywane z mlekiem matki. Dzieci były narażone na zmiany w DNA, a tym samym miały wyższy poziom ryzyka wad i nowotworów.

➡️ Badania przeprowadzone m.in. w Wielkiej Brytanii, Walii, Włoszech potwierdziły wpływ spalarni na występowanie wad wrodzonych noworodków m.in. spodziectwa (deformacja narządów płciowych), nowotwory, przedwczesne urodzenia i wiele innych…ℹ️ Wrocławska spalarnia śmieci miałaby spalać rocznie nawet 250 tys. ton odpadów rocznie. Zasięg oddziaływania 80-metrowego komina rozciągałby się na wiele kilometrów, obejmując Wrocław, Długołękę i Wisznię Małą. Takie instalacje buduje się na kilkadziesiąt lat… Skutkami oddziaływania spalarni będą więc objęte całe pokolenia…