„Wyraża się sprzeciw wobec planowanej na terenie działek 19/17, 19/18 i 19/19, obręb Biskupice Gmina Wisznia Mała przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu inwestycji pn. ,,Budowa bloku energetycznego o mocy do 20 MWe oraz 51 MWt opartego na kotle rusztowym we wskazanej lokalizacji w gminie Wisznia Mała pod Wrocławiem.
Apeluje się do Inwestora o rezygnację z powyższego zamierzenia inwestycyjnego i wycofanie złożonego do Urzędu Gminy Wisznia Mała wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.”

– uchwaliła Rada Gminy Wisznia Mała 30 czerwca.

W uzasadnieniu z kolei czytamy:

„Przedmiotowe stanowisko stanowi sprzeciw Rady Gminy Wisznia Mała wobec planowanej przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu inwestycji pn. ,,Budowa bloku energetycznego o mocy do 20 MWe oraz 51 MWt opartego na kotle rusztowym we wskazanej lokalizacji w gminie Wisznia Mała pod Wrocławiem” na południowo-wschodnim krańcu gminy Wisznia Mała, w węźle dróg S8 i DK 98, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Wrocław i Długołęka.Rada Gminy nie może pozostać obojętna na krytyczne opinie wyrażane wobec tego przedsięwzięcia, dochodzące ze strony mieszkańców – zarówno naszej gminy, jak i ościennych samorządów. Istotne są również negatywne głosy środowiska naukowego. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest kierunek aktualnej polityki odpadowej Unii Europejskiej, wyraźnie odchodzący od technologii spalania odpadów, czego wyrazem są Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 oraz 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r.Sprzeciw Rady Gminy wobec przedsięwzięcia wiąże się jednocześnie z apelem do Inwestora o natychmiastową rezygnację z realizacji powyższego zamierzenia inwestycyjnego, czego przejawem będzie wycofanie złożonego w Urzędzie Gminy Wisznia Mała dnia 7 maja 2021 r. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.”

Dziękujemy za ten jednoznaczny głos. Dołączamy się do apelu wobec Fortum aby wycofało się z planów budowy spalarni, której absolutnie nikt tu nie chce.

Przypomnijmy, że sprzeciw wobec tego kuriozalnego pomysłu wyrazili już Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Wójtowie Jakub Bronowicki – Wójt Gminy Wisznia Mała, Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka, profesorowie wrocławskich uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, organizacje ekologiczne (m.in. Towarzystwo na rzecz Ziemi i Stowarzyszenie EKO-UNIA) oraz cały czas rosnąca rzesza mieszkańców.

Nie mamy jednak wielkich nadziei, że Fortum apelu posłucha. Firma jest jak dotąd głucha na głos społeczności lokalnej. W swoim uporze łamie nawet swe własne zasady CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), którymi ponoć tak się szczyci. Jak widać to tylko cwany PR, swe własne zasady firma ma bowiem za nic.

Jeżeli apele nie poskutkują, liczymy że Wójt Gminy Wisznia Mała wraz z Radą Gminy przystąpią do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym doprowadzą do zablokowania tego swoistego „konia trojańskiego”.